Geschiedenis

30 Jaar parochie Lindenholt!
1930-1940
Het kerkgebouw dat nu gesloopt is, is net als de Sint Agnetenweg, op grond van historische argumenten, genoemd naar de H. Agnes. Ongeveer op de plaats van de Voorstenkamp heeft namelijk zo'n 450 jaar geleden een nonnenklooster ge­staan, het Agnietenklooster.
De eerste -papieren aanzetten voor het gebouw werden al in 1930 gegeven. In de parochie van St. Antonius Abt vreesde men echter, dat de bouw van een nieuwe kerk over het kanaal te veel zou kosten. Bovendien was -zeer belangrijk- mijnheer pastoor tegen.
In 1932 kwam er een brief van de bisschop, waarin stond dat er een kerk moest komen. Bij de goede bedoelingen is het blijkbaar gebleven. "Door gemis aan eenstemmigheid en de manier waarop diverse acties gevoerd werden, zijn de plannen doodgelopen”, zo melden de kronieken van de Dominicanen aan de Dennenstraat. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog.

Hulpkerk

 In 1952 ontstonden toch weer plannen voor een hulpkerk, en begin 1953 werd besloten er een te bouwen. Er zouden op zondag twee H. Missen gelezen worden -om 8.00 uur en 10.00 uur- maar er kon niet gedoopt, getrouwd of begraven worden. Daarvoor moest men naar de Dennenstraat. Het nieuwe kerkgebouw zou een semi-permanent karakter krijgen.
De financiering vormde het grootste probleem. Vele parochianen droegen hun steentje bij. Ze staken vrije tijd in allerlei werkzaamheden of werkten mee aan geldinzamelingen voor kerkelijke benodigdheden en geschenken. (Wat klinkt dat allemaal bekend!) De bisschop keurde de plannen goed en in de winter van 1953/1954 kon worden gebouwd.
Op 25 april 1954, Beloken Pasen, werd onder jubelend geklep van het kleine kerkklokje de kerk ingezegend. "Het is een gebeurtenis van groot belang voor de Gemeente Nijmegen", aldus de wethouder van Publieke Werken. Tot de geschen­ken behoorden de Godslamp, het Agnesbeeldje (waarin een steentje uit de crypte van S. Agnese te Rome) en ook het klokje op het dak. Tot 1976 zou de kapel als bijkerk in functie blijven en door de Dominicanen worden bediend. Maar de plannen voor het stadsdeel Lindenholt maakten een nieuwe zelfstandige parochie nodig. 

Zelfstandig
Pater H.J. van Beurden S.C.J., afkomstig uit de parochie van "De Goede Herder" werd tot eerste pastor en dus 'bouwpastoor' benoemd. Hij nam de pastorale verantwoordelijkheid over van de Dominicanen. Een nieuwe kerkruimte stond gepland voor de periode 1980-1983! Het bisdom vond de kapel namelijk onder­maats en nauwelijks geschikt voor de ontvangst van gelovigen. Renovatie was dringend noodzake­lijk. Na een bescheiden opknapbeurt in 1976 zou de Agneskapel de eerste 5 jaar als liturgisch centrum blijven fungeren. In het weekeinde van 2/3 oktober 1976 werd de brief van bis­schop J. Bluijssen voorgelezen waarin o.a. stond dat met in­gang van 1 oktober 1976 de parochie Lindenholt formeel werd opgericht (als 23e parochie van Nij­megen).
Als start van de paro­chie Lindenholt had men zaterdag 22 ja­nuari 1977 vastge­steld, daags na het feest van de H. Ag­nes. Haar kapel zou voortaan parochie­kerk zijn: de parochie Lindenholt stond nu op eigen benen.
De Agneskapel was gebouwd als een tijdelijke voorziening. Ze was een kerk met een voorlopig karakter. Maar, zoals bekend, niets is zo duurzaam als een noodoplossing.
In 1980 werd het principebesluit tot de bouw (maar wel 'te zijner tijd') van een nieuwe, permanente kerk genomen. Ter ondersteuning van de pastorale activitei­ten in Lindenholt-West is vanaf 1985 enkele jaren gebruik gemaakt van een woonhuis in de Zellersacker.

Nieuwbouw
Begin 1986 bleek opnieuw een stevige opknapbeurt van de Agneskapel nodig. Dat kostte fl 73.000,-, met echter slechts een garantie van 10 jaar. In een overleg tussen bisdom, dekenaat en parochie werd eind 1988 besloten tot de bouw van een nieuw kerkgebouw. De poging om de nieuwbouw oecumenisch op te zetten, samen met de Hervormde/Gereformeerde wijkgemeente strandde, omdat haar statuten geen projecten op lange termijn toestaan. De bouwkosten zouden driekwart miljoen bedragen: het bisdom schonk éénder­de, dekenaat en parochie zouden gezamenlijk voor tweederde van de bouwsom zorgen.
De Gelderlander van 5 mei 1989 berichtte over een 'Eigentijdse Campagne' om geld voor de nieuwbouw bijeen te brengen: steentjes-actie, rommelmarkten, sponsorlopen, Superloterij ......

Op 20 november 1989 vond er in de kerk een gedachtenwisseling plaats met de werkgroepen, koren en andere belangstellenden over het ontwerp, de bouw en de inrichting van de nieuwe kerk. In november 1991 werd de wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente goedgekeurd. De grond waarop de Agneskapel stond werd ‘geruild’ met de grond van het toenmalige parkeerterrein, voor de kapel. De bouw leek te kunnen beginnen, maar toch zou het nog tot eind maart 1992 duren voor de eerste spade de grond inging. In juli 1992 begon aannemer G. van Swam met de echte bouwwerkzaamheden, op 23 augustus metselde bisschop mgr. J. Bluijssen de Hoeksteen in het halfvoltooide gebouw en op 11 december 1992 werd de kerk opgeleverd. 

Verhuizing
In het weekeinde van 12/13 december 1992 zijn we verhuisd naar de nieuwe kerk: na de woorddienst in de oude kerk namen we Licht, Boek en Gaven mee en trokken we samen op naar het nieuwe Liturgisch Centrum. Geduid, inzet en uithoudings­vermogen waren uiteindelijk beloond. Op 14 december werd begonnen met de sloop van de oude Agneskapel: na twee dagen was het karwei geklaard.
Op 7 februari 1993 kwam bisschop, mgr. J. ter Schure, toen de bisschop van Den Bosch, de nieuwe kerkruimte wijden. Op die dag is er een koker ingemetseld onder de steen, met daarin alle namen van de parochianen in 1993.
          Uit: het boekje bij gelegenheid van de wijding van de huidige kerk.